Ultima actualizare: 24 Mai 2021

I. Informații generale

Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre preocupările principale ale Antonia Deluxe Flowers SRL-D , cu sediul în localitate Ceica, Bihor, Str. Principala Nr. 70, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.antoniadeluxeflowers.ro

II. Accesarea site-ului Antonia Deluxe Flowers

II.1. Dacă sunteți vizitator sau utilizator al site-ului, Antonia Deluxe Flowers SRL-D va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de înregistrare / contact / întrebări / reclamații / comenzi / comentarii / reczii / etc., în măsura în care utilizați aceste date.

II.2. Înregistrarea unui cont nou pe site-ul nostru implică acceptul ca datele personale introduse să fie păstrate și prelucrate de compania Antonia Deluxe Flowers SRL-D. Scopurile prelucrării acestor date sunt: crearea unei baze de date pentru procesarea comenzilor, livrarea comenzilor, realizarea de rapoarte statistice, informarea despre promoțiile Antonia Deluxe Flowers SRL-D sau despre orice alte promoții sau activități desfășurate de Antonia Deluxe Flowers SRL-D prin orice mijloace de comunicare (poștă, e-mail, telefon, SMS, etc.). Antonia Deluxe Flowers SRL-D se obligă ca datele personale să nu fie difuzate către terți prin vânzare, dezvăluire parțială sau închiriere. Singurele excepții de la această regulă o constituie furnizorii de transport ( Fan Courier, Sameday, Poșta Română ) pentru livrarea coletelor, procesatorul de plăți mobilPay în cazul plații cu cardul bancar și MailChimp pentru trimiterea de email-uri.

III. Scopurile și temeiurile prelucrării

III.1. Prin utilizarea site-ului, Antonia Deluxe Flowers SRL-D prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:

 • pentru administrarea website-ului și a afacerii noastre și pentru desfășurarea relației dintre dumneavoastră şi Antonia Deluxe Flowers SRL-D;
 • trimiterea prin e-mail de notificări solicitate în mod expres prin formularele de contact puse la dispozitie pe site;
 • păstrarea securității website-ului nostru și prevenirea fraudelor;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care incumbă Antonia Deluxe Flowers SRL-D în contextul serviciilor prestate prin intermediul site-ului, inclusiv a obligațiilor în materie fiscală, precum și în materie de arhivare.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms) de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Antonia Deluxe Flowers SRL-D prin intermediul site-ului.
 • în scopul efectuării diverselor analize, raportări privind modul de funcționare a site-ului, realizarea de profiluri de preferinţe de consum, în principal, în vederea îmbunătăţiri experienței oferite pe site.
 • pentru activităţi de marketing, respectiv pentru transmiterea, prin intermediul mijloacelor de comunicare la distanţă (e-mail, sms), de comunicări comerciale privind produsele şi serviciile oferite de Antonia Deluxe Flowers SRL-D prin intermediul site-ului.
 • pentru rezolvarea plângerilor, reclamaţiilor şi pentru a monitoriza traficul și a îmbunătăţii experiența dumneavoastră oferită pe Site.
 • pentru procesarea comenzilor, livrarea comenzilor, realizarea de rapoarte statistice.

Vă puteți exprima consimțământul pentru prelucrarea datelor în acest scop prin bifarea căsuței corespunzătoare in momentul în care completați un formular de contact.

Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru acest scop este necesară în baza unor obligații legale. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea Antonia Deluxe Flowers SRL-D de a respecta obligațiile legale care îi revin și deci în imposibilitatea de a vă oferi serviciile prin intermediul site-ului.

Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este voluntară. Refuzul furnizării consimțământului pentru prelucrarea datelor dumneavoastră în acest scop înseamnă ca nu veți putea utiliza unele servicii.

IV. Durata pentru care vă prelucrăm datele

Ca principiu, Antonia Deluxe Flowers SRL-D va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la punctul VII de mai jos.

Dacă vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing, Antonia Deluxe Flowers SRL-D va înceta prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, fără însă a afecta prelucrările desfășurate de Antonia Deluxe Flowers SRL-D pe baza consimțământului exprimat de către dumneavoastră înainte de retragerea acestuia.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Antonia Deluxe Flowers SRL-D poate dezvălui datele dumneavoastră către parteneri, către terțe persoane sau entități care sprijină Antonia Deluxe Flowers SRL-D în desfășurarea activității prin intermediul site-ului (de exemplu firme de curierat, furnizori de servicii IT), ori către autoritățile publice centrale/locale, în următoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru administrarea site-ului;
 • în situațiile în care această comunicare ar fi necesară pentru atribuirea de premii sau alte facilități persoanelor vizate, obținute ca urmare a participării lor la diverse campanii promoționale organizate de către Antonia Deluxe Flowers SRL-D prin intermediul site-ului;
 • pentru menținerea, personalizarea și îmbunătățirea site-ului și a serviciilor derulate prin intermediul lui;
 • pentru efectuarea analizei datelor, testarea și cercetarea, monitorizarea tendințelor de utilizare și activitate și dezvoltarea caracteristicilor de siguranță;
 • pentru transmiterea de comunicări comerciale de marketing, în condițiile și limitele prevăzute de lege;
 • atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege, etc.

VI. Transferul datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal furnizate către Antonia Deluxe Flowers SRL-D pot fi transferate în afara României, dar doar către state din Uniunea Europeană.

VII. Drepturile de care beneficiați

În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:

 • dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de prelucrare efectuate de către Antonia Deluxe Flowers SRL-D, conform celor descrise în prezentul document;
 • dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din partea Antonia Deluxe Flowers SRL-D cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, etc;
 • dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri justificate, de către Antonia Deluxe Flowers SRL-D a datelor cu caracter personal inexacte/nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ ompletarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
  • acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
  • în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  • în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;
  • în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
  • în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale;
  • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale conform dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta căruia se află operatorul.

Este posibil ca, în urma solicitării de ștergere a datelor, Antonia Deluxe Flowers SRL-D să anonimizeze aceste date (lipsindu-le astfel de caracterul personal) și să continue în aceste condiții prelucrarea pentru scopuri statistice;

 • dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
  • persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
  • prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; sau
  • persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 • dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către Antonia Deluxe Flowers SRL-D către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
 • dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
  • în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului legitim al Antonia Deluxe Flowers SRL-D sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în care Antonia Deluxe Flowers SRL-D poate demonstra că are motive legitime și imperioase care justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță;
  • în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
 • dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în care considerați necesar.

Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați la adresa de email: contact@antoniadeluxeflowers.ro
Această pagină de internet folosește fișiere de tip cookie. Pentru mai multe informații cu privire la modul în care se folosesc aceste fișiere, vă rugăm să accesați următorul link: Politică privind fișierele cookies